Supervisie voor het behalen van het practitionerschap EMDR bij Steven Meijer

 

 

 

Inleiding

Het practitionerschap is een hoge graad in de beoefening van EMDR. Van een practitioner mag verwacht worden dat hij/zij EMDR kan inzetten bij diverse vormen van problematiek (complexe ptss, traumagerelateerde angststoornissen, traumagerelateerde depressies, en andere stoornissen waarbij het behandelen van traumatische ervaringen aangewezen is. Van een practitioner wordt verwacht het basisprotocol conceptueel foutloos uit te kunnen voeren, problematiek helder te kunnen conceptualiseren zodat aan patiënt en aan de supervisor uitgelegd kan worden waarom EMDR de aangewezen methode is. Het beheersen van de protocollen ‘linksom’ en ‘rechtsom’ behoort tot de vaardigheden. Daarnaast dient de practitioner in staat te zijn aanvullende technieken toe te kunnen passen en aannemelijk te kunnen maken waarom en ook wanneer deze toegepast dienen te worden. Technieken zoals RDI, cognitive interweaves, future templates horen hier bij.

 

Alvorens de supervisie te volgen dient de supervisant het handboek EMDR 1 & 2 goed bestudeerd te hebben en, te beschikken over het meest recente basisprotocol en het meest recente protocol voor ‘linksom’, ‘rechtsom’ en RDI.

 

De supervisie

De supervisie is evenals de supervisie voor de vervolgtraining een competentiegestuurde supervisie. De supervisant verzamelt videomateriaal waarmee aantoonbaar gemaakt kan worden dat hij/zij de desbetreffende vaardigheden beheerst. Sommige opdrachten dienen op papier te worden aangeleverd, waaronder het maken van casusconceptualisaties.

 

 

Competentie gestuurd

In feite is de route naar het practitionerschap een beoordelingstraject: de supervisant laat zien welke vaardigheden hij/zij beheerst en de supervisor tekent deze af. In de praktijk is er vaak naast, of daaraan voorafgaand, sprake van supervisie. De supervisant breng aan de hand van video’s vragen of problemen in die zich voordoen in het EMDR proces. De supervisor geeft aan hoe die problemen aangepakt kunnen worden en bereidt de supervisant voor op de beoordeling.

 

Overzicht van te beoordelen vaardigheden

-casusconceptualisatie: PTSS, traumagerelateerde problematiek (linksom) en veranderen van (kern)opvattingen (rechtsom)

-basisprotocol

-RDI

-Linksom en rechtsom

-Cognitive Interweaves

-Future Template & positief afsluiten

 

Beoordeling en begeleiding in verbeteren van vaardigheden

Het is vrij aan de supervisant hoe hij/zij de supervisie wil vormgeven. Wanneer hij/zij meent de vaardigheden voldoende te beheersen, kan er met de beoordelingsfase begonnen worden. Eventuele aspecten die nog niet voldoende beheerst worden zullen dan aan het licht komen, de supervisant kan met de feedback nieuwe opnames maken, totdat de competenties gehaald worden. Supervisanten die menen de vaardigheden nog niet geheel te beheersen kunnen eerst materiaal voorleggen om te weten wat goed gaat en wat nog aandacht verdient, om daarna pas over te gaan tot de beoordelingsfase. Het beoordelingstraject verloop vaak plezieriger wanneer het een onderdeel uitmaakt van een supervisietraject. Het doel van de supervisant is niet in de eerste plaats de beoordeling rond te krijgen maar om EMDR nog beter toe te kunnen passen.

 

N.B.:

Als eerste wordt van de kandidaat practitioner verwacht –alvorens andere zaken kunnen worden afgetekend van het beoordelings formulier-  een video te laten beoordelen van de uitvoer van het (meest recente) basisprotocol.  De beoordeling van de andere onderdelen in de supervisie kunnen volgen wanneer dit onderdeel voldoende is beoordeeld.

 

Videomateriaal

Alvorens het videomateriaal in te brengen is het zinvol gebleken het materiaal eerst zelf te bekijken en vast te stellen of het overeenkomt met het desbetreffende protocol. Wanneer er kleine te verdedigen afwijkingen zichtbaar zijn, kan overwogen worden het materiaal toch te laten zien en tijdens het kijken van de video op voorhand aan te geven waar de afwijkingen zijn en waarom daartoe besloten is. Dan is het nog steeds mogelijk dat het desbetreffende fragment afgetekend kan worden. Wanneer bij het zelf nakijken grote of niet te motiveren afwijkingen gevonden worden, kan wellicht besloten worden dit materiaal niet ter aftekening voor te leggen. Uiteraard is het zinvol om tijd te besparen het materiaal te editen. De essentiële onderdelen moeten echter wel op de video zichtbaar gemaakt zijn.

 

Dragers

Neem de videoopnamen mee op een memory stick (USB) of een externe harde schijf. Afspelen van de smartphone is vaak niet wenselijk omdat het beeld te klein is en het geluid vaak onvoldoende sterk.  Het is wenselijk de eigen laptop mee te nemen (met de adapter voor netaansluiting).

 

Duur van de supervisie

Gezien het competentiegerichte karakter van de supervisie is het moeilijk om aan te geven wat de duur zal zijn. Uit ervaring is gebleken dat een gemiddelde duur ongeveer 5 maal 1,5 uur bedraagt. Uiteraard is de duur afhankelijk van het niveau waarop de supervisant insteekt en de tijdsverdeling supervisie en beoordeling.

 

Locatie

Ster-Opleidingen en Therapie, Keulenstraat 12 te Deventer

 

Literatuur

De Jong, A & Ten Broeke (2012) Handboek EMDR. Harcourt, in zijn geheel

Ten Broeke, De Jongh, A. & H.J. Oppenheim (2008) Handboek EMDR: casusconceptualisatie en specifieke patientengroepen, Harcourt, in zijn geheel.

Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld, Erik ten Broek en Ad de Jongh (2015) Praktijkboek EMDR deel II Toepassingen voor nieuwe patientengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

 

Kosten

100 euro per 45 minuten. Afspraken dienen 48 uur van te voren afgezegd worden. Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

 

Steven Meijer, februari 2018